Medailonky našich kandidátů

1-vesely.jpg

1. JUDr. Ondřej Veselý

Advokát ze Strakonic

1. Citace lídra

Politika je služba lidem. Populismus vede ke kolapsu země. Politik musí mít vizi a neustálým kontaktem s lidmi ji umět vysvětlit.

2. Medailonek

Bývalý starosta Písku vychovává s manželkou tři děti. Působil jako právník u státního podniku Lesy České republiky, od r. 2006 je advokátem, v letech 2010–2014 zastával funkci starosty města Písek. Zastupitelem města Písek je od r. 2006 dosud. V letech 2008 – 2016 byl zastupitelem Jihočeského kraje. V parlamentu se chce proto zaměřit na zákonodárství umožňující udržitelný rozvoj obcí a krajů. Prioritou je pro něj růst počtu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou a vyšším mzdovým ohodnocením a podpora drobného podnikání, které tvoří základ hospodářského rozvoje naší země. Ondřej Veselý chce prosadit dotační politiku státu vůči obcím a krajům tak, aby dotace směřovaly ke skutečným potřebám, nikoliv aby se potřeby musely přizpůsobovat dotačním titulům. V Jižních Čechách považuje za prioritu dostavbu dálnic a železnic, a připojení kraje na celostátní dopravní síť a dále přijetí zvláštního zákona o NP Šumava, který by zajistil ochranu přírody v souladu s právem obyvatel na rozvoj jejich obcí a důstojné životní podmínky.

 

3. Odkazy https://www.facebook.com/ondrej.vesely.94

 

Ondřej Veselý vychovává s manželkou tři děti. Pracuje jako advokát, v minulosti byl krajským zastupitelem a starostou Písku, ve kterém je dosud členem zastupitelstva. V parlamentu se zaměří na zákonodárství umožňující udržitelný rozvoj obcí a krajů, růst počtu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou i mzdou a podporu drobného podnikání.

Chce prosadit dotační politiku směřující ke skutečným potřebám obcí a krajů. V Jižních Čechách je pro něj prioritou dostavba dálnic a železnic a přijetí zvláštního zákona o NP Šumava, který zajistí ochranu přírody v souladu s právem obyvatel na rozvoj obcí.

 

obrázek

2. Mgr. Petr Podhola

1. náměstek primátora Českých Budějovic

MOTTO: „Můj čas pro Vás“

V letech 2008 – 2010 pracoval jako tajemník hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. Sedm let působí na radnici v Českých Budějovicích v zastupitelstvu města. V roce 2010 se stal poprvé náměstkem primátora města České Budějovice s kompetencemi pro školství a sociální oblast a byl jím až do řádných komunálních voleb 2014. V roce 2015 byl opětovně zvolen náměstkem primátora a stal se jeho statutárním zástupcem a zodpovídá za rezorty školství, územní plánování, veřejné zakázky a správu veřejných statků. Od roku 2012 až doposud je členem zastupitelstva Jihočeského kraje. V letech 2013 – 2016 byl předsedou dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s. a od roku 2017 je místopředsedou Výboru regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

V parlamentu by se díky svým zkušenostem z komunální a krajské politiky rád věnoval podpoře regionálního rozvoje měst a obcí Jihočeského kraje. Jak říká: „Sněmovna v Praze od nás musí být pouze tak daleko a tak blízko, jak ji sami dovolíme,“ a dodává: „s výjimkou dálnice, ta nás měla s Prahou a Linzem spojit již dávno“.

 

obrázek

Ing. Olga Bastlová

1. místostarostka Tábora

1. Citace kandidáta

· Za dobrou věc je třeba bojovat

· Važme si drobných živnostníků, pomoc drobným podnikatelům

· ČR nesmí být levný zdroj pro zahraničí, ale musí jít především o naše občany

· Silné hospodářství i nadále

 

2. Medailonek

Ing. Olga Bastlová vystudovala stavební fakultu ČVUT v Praze, poté pracovala 3 roky jako projektant staveb v soukromé společnosti. Působila i jako odborný vyučující na střední průmyslové škole stavební v Táboře. Absolvovala dvouleté studium oceňování nemovitostí.

Kromě studijního období v Praze žije a působí v Táboře, kde též vychovala 2 děti. Od roku 2011 je rozvedená a stará se o nezletilého syna. Starší dcera dokončuje studium VŠ v Praze.

 

V politice se angažuje od roku 2006, kdy byla zvolena do zastupitelstva města Tábora. V roce 2010 se stala místostarostkou města, v dalších komunálních volbách funkci obhájila a zastává ji dodnes. Ve své gesci má sociální věci a majetek města, v minulosti též řídila městské finance.

V roce 2012 byla zvolena do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje, ve volbách v roce 2016 post obhájila. Na krajské úrovni pracovala v komisi pro sociální věci a zdravotnictví.

 

Vzhledem k působení a zkušenostem v sociální oblasti v obci i v kraji by ráda ovlivnila legislativu v oblasti sociálního zabezpečení. Její prioritou je sociálně spravedlivý systém, který dokáže rozlišit skutečnou sociální potřebnost od zneužívání dávek.

 

Ve svém městě iniciovala zřízení fondu pro stipendia nadaným studentům ze sociálně slabého prostředí ke studiu VŠ. I na celostátní úrovni by chtěla prosazovat politiku, jejímž cílem je podpora nadaných a schopných studentů, jimž by finanční či rodinné problémy mohly znemožnit vysokoškolské studium.

 

Jejím krédem politika je směřovat státní zájem a podporu tam, kde je toho skutečně zapotřebí. Proto by se chtěla zaměřit i na problém stárnutí populace a problémy s ním související. Jako nutné se zde jeví navyšování počtu míst v domech pro seniory.

 

Dále i jako osoba sama technicky vzdělaná by chtěla podpořit zájem mladých lidí o vzdělání technického směru včetně tradičních odborných řemesel, zasadit se o respekt k těmto profesím.

 

obrázek

Mgr. Vlasta Bohdalová

poslankyně

1. Citace lídra

Úcta a právo pro každého člověka, to je motto mé práce v politice. Jde mi o děti, naší budoucnost. Jako sůl potřebujeme nové investice. Samozřejmě do dálnic i železnic či do průmyslu, ale především do vzdělání našich dětí.

 

2. Medailonek

Učitelka, pyšná matka a hrdá babička. Pochází z rodiny, ve které se dědí sociálně demokratická tradice. Takže když byla v roce 1990 obnovena sociální demokracie ve svobodném Československu, byla to pro ni jasná volba. První roky souběžně s prací učitelky češtiny zjišťovala, co vlastně obnáší věnovat se politice. V roce 1994 si „troufla“ jít do prvních voleb a stala se členkou Zastupitelstva města České Budějovice. O rok později ji bylo nabídnuto místo v Radě města a to již s učením opravdu nešlo spojit. Politika ČSSD měla úspěch a voliči to ocenili i v dalších letech – díky jejich přízni byla od roku 1998 do roku 2006 náměstkyní primátora Českých Budějovic. Vyzbrojena těmito zkušenostmi požádala voliče v jižních Čechách v letech 2006 a 2010 o mandát poslance – v obou případech uspěla. Po předčasných volbách 2013 převzala jako první náhradnice poslanecký mandát od tehdejšího hejtmana Jiřího Zimoly. Za nejdůležitější prioritu naší doby považuje vzdělávání a přípravu mladých generací na výzvy, které před ně klade a bude klást moderní globalizovaný svět 21. století. Stejně podstatné je však přistupovat s úctou a pochopením k seniorům, neutíkat před úkolem zajistit jim podmínky pro kvalitní prožití třetího věku. Nesmíme připustit, aby generace stály proti sobě, proto chce přispět k posilování vzájemné úcty a k ochraně práv každého občana naší země.

 

3. Odkazy https://www.facebook.com/profile.php?id=100004966129117&fref=ts

http://vlastabohdalova.cz/

Vlasta Bohdalová je matkou dvou dětí a stejně tak dvojnásobnou babičkou. Řadu let pracovala jako učitelka, byla členkou zastupitelstva v Českých Budějovicích, radní a náměstkyní primátora. V Poslanecké sněmovně se zaměřovala na školství a sociální politiku, vždy prosazovala růst platů pro pedagogy a zvyšování investic do vzdělávání a pro sport, především kvůli dostupnému sportování pro děti a mládež.

V tom chce pokračovat i v dalším období. Za podobně důležité ale považuje také to, aby stát a obce reagovaly na změnu ve složení obyvatel a dokázaly se na ni připravit v oblasti sociální služeb a dostupnosti zdravotní péče. Sociální činnost státu se má zaměřit především na skupiny, které mají menší možnost postarat se o sebe samostatně – tedy na děti, seniory a lidi se zdravotními potížemi.

 

obrázek

Mgr. Jan Dudek

projektový pracovník

1. Citace lídra

Sloužím, ale neposluhuji… Politik by měl vždy sdělovat občanům pravdu, největším nepřítelem pravdy je politická korektnost, která věci je zamlžuje…

2. Medailonek

Pracovník Úřadu práce České republiky na pracovišti Prachatice. Pracuje zde od roku 1991na úseku zaměstnanosti a pracovně profesního poradenství. Od roku 1992 se věnuje vzdělávání dospělých a je externím pedagogem. Od roku 2016 je členem hospodářského výboru zastupitelstva Jihočeského kraje. V parlamentu se proto chce zaměřit především na zákonodárství orientované k problematice práce a sociální oblasti, dávek a sociálních služeb zaměřených především na seniory a zdravotně postižené občany. Chce se zasadit o takový přístup, aby lidé se prací neměly menší příjmy než ti, kteří nepracují. Prioritou je pro něj zvýšení počtu pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou a zároveň výrazně vyšším mzdovým ohodnocením než dosud, zastavit finanční podporu obyčejných montoven s minimálním výdělkem. Jan Dudek chce prosazovat takovou dotační politiku vůči příjemcům, kde je jasný cíl a měřitelný efekt, jinak jde o plýtvání penězi a živení se sama sebou. Stejně je třeba provést opatření v oblasti efektů neziskových organizací tak, aby finance směrovaly tam, kde to má skutečně smysl. Jako jeden ze základních úkolů považuje rychlostní napojení dopravní infrastruktury kraje na centrum. Zároveň navrhuje zrychlit územní a povolovací řízení liniových staveb tak, aby společenský zájem jasně převyšoval vše ostatní. Zasadí se v rámci dopravní obslužnosti o prosazení vybudování přeložky(obchvatu) Těšovice-Prachatice-Volary. Co se týče mezinárodních zakotvení ČR, domnívá se, že EU musí projít zásadní proměnou.

Bude prosazovat revizi zákona o ochraně přírody tak, aby občané šumavských obcí měli důstojné podmínky pro své podnikání a život.

 

Jan Dudek s manželkou vychoval 2 již dospělé syny a dospěl do věku prarodiče. Pracuje, jak již bylo uvedeno, v Úřadu práce České republiky, a je předsedou podnikového výboru odborových organizací při Úřadu práce, který zaměstnává téměř 12 tisíc zaměstnanců. Má tedy zkušenosti z kolektivního vyjednávání o platech, pracovních podmínkách a dalších. Je aktivním členem předsednictva odborového svazu pracovníků státních orgánů a organizací.

 

  obrázek

Terezie Daňková

zemědělkyně

1. Citace

Venkov je místo pro život. Musí mít možnost dát lidem potraviny a dříví, čistou vodu a krásnou krajinu. Pro jeho obyvatele, návštěvníky, hospodářská zvířata a rostliny i pro ty volně žijící musí být místem, kde žijí rádi.

2. Medailonek

Farmářka z Hoslovic vystudovala Střední zemědělskou školu v Písku (1989–93) a po té pracovala několik let v Praze v různých pozicích vždy souvisejících se zemědělstvím a rozvojem venkova a k tomu pomáhala na rodinné farmě. V roce 2004 začala na plný úvazek pracovat na rodinné farmě a naopak jen část pracovního se věnuje tématům rozvoje venkova v místní akční skupině, Monitorovacím výboru Ministerstva zemědělství a podobně. Věnuje se agroturistice, prodeji ze dvora a životu na venkově s důrazem na život žen a dětí. V deseti letech byla rozhodnuta, že až bude velká, bude se věnovat udržitelnému zemědělství v zemích takzvaného třetího světa. Nemyslela si, že v dospělosti bude nutné vynakládat všechny své síly udržitelnému zemědělství v České republice. Čistá voda v dostatečném množství, čisté a živé potraviny, koloběh vody v krajině, práce na venkově. To vše jsou témata, která pod tlakem diktátu peněz jako jediného kritéria, dostávají na frak. Snahu o jejich řešení vám nabízí Terezie Daňková. Je rozvedená, na farmě žije s rodiči a dvěma báječnými dětmi.

 

obrázek

Ing. Jan Mládek CSc.

poslanec

1. Citace lídra

Ve prospěch Jihočechů chci naplno využít všech svých zkušeností, které jsem jako ekonom a politik dosud získal. Vím, jak pracuje obecní zastupitelstvo v malé obci stejně jako ministerstvo či mezinárodní organizace.

2. Medailonek

Jihočeský poslanec a ekonom se narodil 1. října 1960 v Jindřichově Hradci. Základní školu navštěvoval v Dráchově a ve Veselí nad Lužnicí. Gymnázium absolvoval v letech 1975–1979 v Soběslavi. Dále pak vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a dva roky Matematicko-fyzikální fakulty UK. V poslední vládě zastával post ministra průmyslu a obchodu. Pod jeho vedením se našemu průmyslu nebývale dařilo a česká ekonomika šla rekordně nahoru. Jedním z hlavních úkolů tak bude udržet dosavadní růst a vysoký kredit českých výrobků a firem ve světě. V parlamentu je Mládek nadále připraven aktivně podporovat všechna prorůstová a proexportní opatření a pracovat na dalším zvýšení kreditu českých firem. To pocítí i spoluobčané v tom, že budou mít konečně dobrou práci za dobré peníze. Další podstatnou oblastí, která stále více nabývá na významu, je naše vlastní bezpečnost. Musíme vytvářet tlak na evropské instituce, aby byly v této věci ráznější a odpovědné. Zároveň nesmíme opomenout investice do budoucnosti, a to nejen v oblasti vzdělání či rekvalifikací. Takovou investicí je jednoznačně dostavba dálnic D3 a D4 v rozumném čase.

3. Odkazy www.mladek.eu

https://twitter.com/jan_mladek

https://www.facebook.com/JanMladekofficial

 

obrázek  

Ing. Petra Blížilová

místostarostka Jindřichova Hradce

1. Citace lídra

Věřím, že poctivá práce přinese úspěch.

Mysleme na budoucnost našich dětí, zamysleme se nad stavem našeho školství a žebříčkem hodnot, které našim dětem předáváme.

Chtěla bych klidný a spokojený život pro seniory. Nahraďme názor, že starobní důchodce je socka, co bere sociální dávky, názorem, že důchodce je člověk, který více než 40 let pracoval a nyní má nárok prožít spokojený zbytek života.

2. Medailonek

Petra Blížilová je rodačka z Jindřichova Hradce, kde žije celý svůj život. Vystudovala Střední průmyslovou školu strojní v Pelhřimově a dále VUT Brno Fakulta Podnikatelská. Po absolvování vysoké školy pracovala v soukromém sektoru v oblasti účetnictví a daně.

Petra Blížilová je členkou ČSSD od roku 2009. Od roku 2011 je zastupitelkou města Jindřichův Hradec, od roku 2014 je místostarostkou města Jindřichův Hradec.

V případě zvolení by se Petra Blížilová zaměřovala na zamezení zvyšujícího se rozdílu mezi městem a venkovem. Zhoršující se dostupností služeb na venkově – nedostatečný počet praktických lékařů pro děti i dospělé, specializovaných lékařů jako např. gynekolog, zubních lékařů. Zhoršující se dopravní obslužnost – každý rok ubyde několik spojů, obyvatele vesniček mimo hlavní dopravní tahy jsou v podstatě odkázáni jen a pouze na svá auta. Velice špatná dostupnost sociálních a vzdělávacích služeb – např. pečovatelská služba, domácí péče, knihovna.

Petra Blížilová by se dále chtěla zasadit o výrazné omezení regulačních opatření vůči podnikatelům.

Dále by se Petra Blížilová vždy zasazovala o nulovou toleranci alkoholu za volantem.

3. Odkazy https://www.facebook.com/petra.blizilova – profil je osobní, politiky tam moc není

https://cz.pinterest.com/bakulin/ – čistě jen koníčky


Blogy