Olga Bastlová - Začnou v roce 2016 platby v Táboře konečně klesat?

Na základě dotazů obyvatel týkajících se ceny tepla pro letošní rok 2016 si dovolím toto vyjasnit a ozřejmit. Skutečně bylo schváleno ve finančním plánu společnosti Bytes s.r.o. snížení ceny tepla o 16,- Kč/na GJ. Pro běžný byt 3+1 jde o roční úsporu cca 600 Kč. Týká se to však pouze odběratelů tepla od této společnosti. Po letech pouze stoupajících cen se toto podařilo díky změnám, které se v Bytesu v loňském roce nastartovaly.

bastlova.jpg

Na základě dotazů obyvatel týkajících se ceny tepla pro letošní rok 2016 si dovolím toto vyjasnit a ozřejmit. Skutečně bylo schváleno ve finančním plánu společnosti Bytes s.r.o. snížení ceny tepla o 16,– Kč/na GJ. Pro běžný byt 3+1 jde o roční úsporu cca 600 Kč. Týká se to však pouze odběratelů tepla od této společnosti. Po letech pouze stoupajících cen se toto podařilo díky změnám, které se v Bytesu v loňském roce nastartovaly.

Od posledních voleb jsou v mé nynější politické gesci, kromě jiného, i správa majetku města a městská společnost Bytes. Hlavním úkolem bylo ekonomicky Bytes ozdravit a jako důležitá se mi jevila i změna image Bytesu. Chtěla jsem, aby byly nastartovány změny ku prospěchu společnosti a aby Bytes získal nálepku vlídné a vstřícné společnosti směrem k lidem a společnosti spravedlivé a otevřené k firmám. Tedy více ztransparentnit zadávání zakázek, jejich zveřejňování na webu a hlavně otevřené a spravedlivější zpřístupnění pro větší počet firem. A to především v menších zakázkách. Došlo ke změně jednatele a novým byl zvolen Ing. Semerák.

U oprav a rekonstrukcí městských bytů kam se ročně investuje v částkách až 43 mil., byla zavedena a schválena nová směrnice se zásobníkem firem, kterým jsou plynule zadávány zakázky. Hlavními podmínkami jsou kvalita odvedené práce a konkurenceschopnost ceny (žádost pro firmy o registraci na www.bytes.cz ). Zakázky od 100 – 300 tisíc již nejsou pouze zadávány konkrétním firmám, ale jsou zveřejňovány s výzvou na webu.

Nastavily se změny i ve skladovém hospodářství Bytesu. Materiál, který je použit při opravách a rekonstrukcích městských bytů není již dodáván přímo zhotovitelskými firmami, ale jde z našeho skladu (Bytesu) a nakupuje se vysoutěžením, čímž dochází také k úsporám. U firem tedy poptáváme pouze práci. Jde jednoznačně o usnadnění kontroly do bytů dodávaného materiálu a jeho cen. K úsporám došlo i vzhledem k změnám v personální oblasti, i využíváním aktivizačních programů Úřadu práce a tím snížení nákladů na mzdy, došlo ke změně využívání právních služeb, k nákupu energií na burze. To všechno vedlo k možnosti snížení ceny tepla pro odběratele Bytesu.

Jsem politik a jde mi především o spokojené obyvatele a zájmy města, tedy i o výši ceny tepla, a zda všechny kroky ve zdroji tepla jsou vedeny s ohledem na bydlící veřejnost. Diskuse a nejasnosti vycházely z úvah o přijetí či nepřijetí nabídek od C-Energy Bohemia s.r.o. (Plánské teplárny) a Teplárny Tábor, a.s. Obě nabízely snížení ceny tepla, ale za předpokladu přijetí, dle mého důležitých a strategických podmínek. Společnost Bytes s.r.o je 100% vlastněná městem, Teplárnu Tábor a.s, která je výrobcem tepla i el. en. – vlastní město pouze ze 48%, teplárnu v Plané n. L Tábor nevlastní vůbec. Aby mohlo město zodpovědně rozhodnout v zájmu občanů a města byly vypracovány studie posuzující obě nabídky. Nabídka od C-Energy Bohemia s.r.o se týkala snížení ceny pouze v jedné části města, ale s nevýhodou ztráty části odběratelů pro Teplárnu Tábor a.s. a navýšením ceny tepla pro odběratele jiné. Teplárna Tábor, a.s. nabídla zvýšení platby za pronájem rozvodů a návrh na snížení ceny o 30,–/GJ (bez DPH) pro odběratele tepla od Bytesu (vztaženo k původním nesníženným cenám z roku 2015). To za předpokladu provozování veškerých rozvodů tepla, kotelen i DPS (domovní předávací stanice v domech), tedy to co nyní spravuje a zajišťuje Bytes, který nyní reguluje množství dodávaného tepla s nastaveným dostatečným a ekonomicky šetrným komfortem dodávaného tepla s cílem šetřit prostředky odběratelů. V této městem 100% vlastněné společnosti by došlo ke ztrátě její ziskové části, ztrátě bezprostřední kontroly nad způsobem a množstvím distribuovaného tepla, důležitým v posuzování se jevil i vliv na v budoucnu prováděné nutné investice a opravy rozvodů. V mezidobí od poskytnuté nabídky došlo v Bytesu k možnosti snížit cenu tepla pro letošní rok o 16 Kč (bez DPH), tedy i nabídka teplárny, se o tuto částku ponížila a dále se jevila jako nevýhodná, a tak ji i Rada města uznala. Bylo nutné rozhodnout zodpovědně a věcně, nikoliv pouze populisticky.

U strategických záležitostí, které jsou nutné pro život každého, jako je teplo, voda aj. by měl zůstávat zásadní vliv na rozhodování v možnostech měst a jejich zájmu. Je otázka, zda nejít cestou započít jednání o změně vlastnických poměrů v Teplárně Tá, tento vliv navýšit a hrát tak v budoucnosti významnější roli, pokud by to tedy situace umožňovala.

 

Ing. Olga Bastlová, místostarostka města (ČSSD)

Blogy